Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Progress in Control IT Solutions

Onze algemene voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de KvK in Arnhem.

Klik hier voor een pdf-versie van deze voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Progress in Control IT Solutions, hierna te noemen Progress in Control en een Opdrachtgever waarop Progress in Control deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder Opdrachtgever in deze voorwaarden wordt verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon met wie Progress in Control een overeenkomst heeft.

2. Deze voorwaarden gelden eveneens op iedere offerte of overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Progress in Control, waar de uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Wanneer één bepaling of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Progress in Control en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bedingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien Progress in Control niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Progress in Control in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over een offerte, wordt daar mede onder verstaan aanbieding of aanbod.

2. Alle offertes van Progress in Control zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

3. Al hetgeen in de offerte staat vermeld, is gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, afbeeldingen, wensen en dergelijke. Progress in Control kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens en wensen, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Progress in Control op voorhand bekend had kunnen zijn.

4. Progress in Control kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege, tenzij de offerte anders vermeldt.

6. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van de offerte dan is Progress in Control daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij anders aangeeft in de opdrachtbevestiging zoals hierna in artikel 3 is opgenomen.

7. Een gecombineerde offerte of samengestelde prijsopgave verplicht Progress in Control niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8. Een door Progress in Control opgestelde offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met Progress in Control, komt pas tot stand wanneer Progress in Control een gegeven opdracht, dan wel een aanvaarding van de uitgebrachte offerte schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard door middel van het verzenden van een opdrachtbevestiging. Progress in Control gaat ervan uit dat de verzonden opdrachtbevestiging de inhoud van de werkzaamheden volledig en juist weergeeft. Indien de Opdrachtgever stelt dat dit niet zo is, dan dient de Opdrachtgever binnen acht dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging de onjuistheden en / of onvolledigheden schriftelijk of elektronisch aan Progress in Control kenbaar te maken.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

1. Progress in Control zal zich naar beste kunnen inspannen de aangenomen werkzaamheden met zorg uit te voeren. De werkzaamheden worden door Progress in Control uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een voldoende bepaald resultaat zijn overeengekomen.

2. Een overeenkomst tussen Progress in Control en de Opdrachtgever wordt eenmalig aangegaan voor de duur van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

3. Indien de overeenkomst betrekking heeft op periodiek onderhoud of periodieke dienstverlening dan wel sprake is van een duurovereenkomst wordt de overeenkomst tussen partijen aangegaan voor de overeengekomen duur. Bij het ontbreken van een overeengekomen periode bedraagt de duur één jaar. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode, tenzij de Opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende periode.

4. Progress in Control zal bij de uitvoering van de overeenkomst de daarop van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften in acht nemen.

5. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen partijen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Progress in Control derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Progress in Control dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6. Indien Progress in Control dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering overeenkomstig de overeenkomst, is deze gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

7. Progress in Control is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Progress in Control de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. Indien Progress in Control gegevens, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, teksten en dergelijke behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Progress in Control ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan Progress in Control ter beschikking gestelde gegevens, programma’s etcetera vrij zijn van virussen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goed resultaat de noodzaak ontstaat om de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop aanpassen.

2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een prijswijziging en/of een wijziging in de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering noodzakelijk zijn. Dit zal door Progress in Control zo spoedig mogelijk bij de Opdrachtgever bekend worden gemaakt.

3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Progress in Control gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de Opdrachtgever.

4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Progress in Control een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

5. In geval de wijziging of aanvulling te wijten is aan Progress in Control, zullen er geen meerkosten aan de Opdrachtgever worden berekend.

Artikel 6. Annulering

1. Indien de Opdrachtgever een aan Progress in Control gegeven opdracht annuleert, zal de Opdrachtgever alle reeds door Progress in Control in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten dienen te vergoeden. Voorts is de Opdrachtgever gehouden Progress in Control bij wege van schadeloosstelling van de gederfde inkomsten dertig procent van het overeengekomen offertebedrag waar de annulering betrekking op heeft te vergoeden. Onder annulering in deze algemene voorwaarden wordt verstaan het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

1. Progress in Control is onverminderd zijn wettelijke rechten op opschorting en ontbinding van de overeenkomst, bevoegd de overeenkomst (al dan niet: buitengerechtelijk) te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voor doen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

2. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Progress in Control op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Progress in Control de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Progress in Control is onder andere bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

- de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Progress in Control kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Progress in Control kan worden gevergd;

- de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Artikel 8. Meer - en minderwerk

1. De door Progress in Control aangenomen werkzaamheden zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

2. In afwijking van hetgeen wat in lid 1 van het onderhavige artikel is bepaald kunnen partijen nadien overeenkomen dat er meer- of minderwerk zal worden uitgevoerd dan aanvankelijk was overeengekomen. Het meerdere zal door Progress in Control bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomende situatie worden verrekend.

Artikel 9. Betaling

1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

2. De Opdrachtgever is gehouden uiterlijk veertien dagen na factuurdatum de factuur te hebben voldaan. Betaling dient overgemaakt te worden op een door Progress in Control op de factuur vermelde bank- of girorekening onder vermelding van rekeninghouder en factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de facturering schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Bij duurovereenkomsten, alsmede bij overeenkomsten waarbij geen uitdrukkelijk factuurschema is overeengekomen zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door Progress in Control uitgevoerde werkzaamheden eens per kalenderjaar vooraf verschuldigd.

4. Progress in Control is gerechtigd een aanbetaling van de Opdrachtgever te verlangen van ten hoogste veertig procent van de offerte.

5. Progress in Control is gerechtigd periodiek te factureren.

6. Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, en betaling eveneens uitblijft binnen veertien dagen na de eerste ingebrekestelling raakt de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is laatstgenoemde vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Progress in Control heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Progress in Control kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

8. De Opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Progress in Control verschuldigde.

Artikel 10. Incassokosten

1. Ingeval betaling door de Opdrachtgever niet of niet tijdig voldaan wordt, zullen alle redelijke kosten overeenkomstig de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever komen .

2. Bij niet tijdige betaling kan de vordering door Progress in Control uit handen worden gegeven aan een incassobureau.

3. Ingeval van bijkomende incassokosten zullen deze worden berekend conform de tarieven van de door Progress in Control ingeschakelde gerechtsdeurwaarder of het door Progress in Control ingeschakelde incassobureau.

Artikel 11. Klachten

1. Eventuele klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dient de Opdrachtgever schriftelijk in te dienen binnen veertien dagen na voltooiing van de werkzaamheden waarop de klacht(en) betrekking hebben.

2. Ten aanzien van de uitvoering van diensten met betrekking tot zoekmachine optimalisatie en zoekmachine advertentie geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting waarbij geen garantie kan worden gegeven op de positie die de website of advertentie zal innemen.

3. Progress in Control zal zich inzetten om de klacht(en) zo goed mogelijk af te handelen.

4. Indien blijkt dat de werkzaamheden niet overeenkomstig de overeenkomst zijn uitgevoerd, dan wel gebreken vertonen, is Progress in Control verplicht de gebreken te verhelpen, mits binnen de in lid 1 van het onderhavige artikel opgenomen termijn is gereclameerd. Indien het gebrek niet te repareren is, zal door Progress in Control aan Opdrachtgever een vergoeding betaald dienen te worden. Echter de vergoeding zal nimmer meer kunnen bedragen dan het factuurbedrag dat betrekking heeft op het gebrek.

5. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de uitgevoerde werkzaamheden te hebben aanvaard.

6. Het indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn overige verplichtingen jegens Progress in Control .

Artikel 12. Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Progress in Control uitgevoerde diensten, rusten bij Progress in Control, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

2. Opdrachtgever erkent de in lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde rechten en dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de auteursrechten en/of intellectuele eigendomsrechten van Progress in Control veilig te stellen.

3. Alle door Progress in Control verstrekte stukken, zoals teksten, ontwerpen, adviezen, software, applicaties en dergelijke zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie afkomstig van Progress in Control openbaar te maken, te verveelvoudigen, daaronder mede begrepen het verkopen, bewerken, verspreiden, ter beschikking stellen en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij voor openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk toestemming is verleend door Progress in Control en/of een openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Progress in Control voor alle aanspraken van derden ter zake van auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot publicatie van de door de Opdrachtgever aan Progress in Control verstrekte teksten, foto’s, logo’s, afbeeldingen of andere gegevens.

5. Progress in Control houdt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens en informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Gegevens of Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, dan wel indien dit voortvloeit uit de aard van de gegevens of informatie.

2. De (persoons-) gegevens die aan Progress in Control worden verstrekt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden in een bestand vastgelegd en zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever aan derden ter beschikking worden gesteld

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Progress in Control is slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg van een aan Progress in Control toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale wijze van beroepsuitoefening zou zijn vermeden.

2. Progress in Control is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. Progress in Control is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door Opdrachtgever verstrekken van bijvoorbeeld onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor Progress in Control bekend behoorden te zijn.

4. Eventuele aansprakelijkheid van Progress in Control zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door de verzekeraar van Progress in Control afhankelijk van situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding met dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Wanneer Progress in Control aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Progress in Control beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. Opdrachtgever vrijwaart Progress in Control voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan Progress in Control toerekenbaar is.

Artikel 15. Overmacht

1. Progress in Control is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Progress in Control geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Progress in Control niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Progress in Control of van derden daaronder begrepen. Progress in Control heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Progress in Control zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Progress in Control kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode één volledige kalendermaand overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

4. Voor zover Progress in Control ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is Progress in Control gerechtigd het uitgevoerde gedeelte overeenkomstig de waarde van dat deel te factureren aan de Opdrachtgever.

Artikel 16. Geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Progress in Control partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Progress in Control is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen de Opdrachtgever en Progress in Control kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 17. Vindplaats

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Progress in Control.